Den Geopolitiske Status i Bethlehem Governorate

Den Geopolitiske Status i Bethlehem Governorate

Bethlehem Governorate ligger i den sydlige del af Vestbredden, syd for Jerusalem. Det har et areal paa 698 km2, og er hjemsted for naesten 200,500 Palaestinensiske indbyggere (PCBS, 2007). Det har vaeret maal for den israelske besaettelse siden 1967, hvor 18,048 dunums af dets land blev vedlagt Jerusalem muncipality ved en ensidig israelsk beslutning. Men indtil adskillelses-zonen blev oprettet, havde ejerne af ”de vedlagte omraader” fra 1967 stadig adgang til deres land.

 

Besaettelsens metoder i Bethlehem Governorate

Igennem de sidste 40 aars besaettelse har Israel oprettet 19 ulovlige israelske bosaettelser, med et formodet indbyggertal paa 83000 bosaettere, i Bethlehem Governorate. Disse bosaettelser besaetter et omraade paa 18,145 dunums (18,2 km2) (ARIJ GIS database, 2008). Derudover er der rejst 19 israelske udposter i perioden 1996 til 2007. De eksisterende israelske ”bypass-roads” straekker sig over en laengde paa 93,6 km i og omkring Bethlehem Governorate. Derudover er der planlagt endnu 29,5 km ”bypass-road” i omraadet. (Kilde: Applied Research Institute – Jerusalem 2007).

 

Bethlehem og adskilleses-planerne

Adskillelses-muren i Bethlehem Governorate skal udvides til at loebe over 86,1 km. Den skal starte i Beit Sahour City, fortsaette til den nordlige indgang til Bethlehem City og straekke sig mod den vestlige del af Beit Jalla. Den skal omkredse Gilo-bosaettelsen og fortsaette imod landsbyerne i landdistrikterne, Al Walajeh, Battir Nahalin, Husan, Wad Fukin, Battir, Al Jab'a, Khallet Beit Sakaria, Khallet 'Afaneh, og Khallet Al Balluta, indtil den naar Gush Etzion-bosaettelsen i vest. Indtil videre er 25,3 km af muren i Bethlehem Governorate bygget, mens 6,9 km stadig er under opbygning. Derudover er det planlagt at bygge 53,9 km mere. Map 1

 

I Bethlehem Governorate vil 160,647 dunums (160,7 km2) land blive isoleret bag muren. Adskillelses-muren vil ogsaa fange landsbyerne i de vestlige landdistrikter, Battir, Husan, Nahalin, Wadi Fukin, Al Jab'a, Khallet 'Afaneh, Khallet Beit Sakaria and Khallet Al Ballutah, i et stort isoleret omraade. Derudover vil den isolere Al Walajeh, idet den omringes af muren fra 3 sider, oest, vest og nord. Mod syd isoleres den af en en beskyttet vej, som vil loebe parallelt med by-pass road 436. Vejen vil vaere beskyttet fra begge sider med pigtraad og groefter. Map 2

Enhver adgang til og fra disse landsbyer (isolerede omraader) vil vaere fuldstaendig kontrolleret af de israelske besaettelsesstyrker. Indbyggerne (mere end 23000 – PCBS 2007) vil vaere adskilt fra deres land, levebroed og fra vitale ydelser, som f.eks. hospitaler, skoler og universiteter, som kun kan findes i bymidten oest for muren. Eftersom det meste af landbrugsjorden, og den eneste rekreative skov, i Beit Jalla og Al Khader vil blive adskilt, er der ud af de adskilte landomraader i Bethlehem Governorate 113,836 dunums landbrugsjord. Derudover er 28,034 dunums skov og aabne omraader blandt de adskilte omraader. Adgang til den isolerede landbrugsjord vil kun blive givet til de boender, som er i stand til at bevise deres ejerskab gennem en krediteret israelsk organisation (sandsynligvis civil administrationen). Kun ejerne, hvis navn staar paa skoedet (For det meste familiens aeldste), kan faa adgang til jorden. Derudover vil den israelsk civil administration kun udstede tilladelsen paa aarlig basis. Da ejerne er de eneste, der faar adgang til jorden, vil de faa svaert ved at klare det opdyrkede land. Tilladelsen indkluderer nemlig ikke ekstra arbejdskraft eller landbrugsudstyr.              

 

Terminaler i Bethlehem Governorate

I september 2005, annoncerede den israelske regering bygningen af 10 hovedterminaler (passager) langs med adskillelses-muren paa Vestbredden. Herudover ogsaa 23 sekundaere graenseovergangssteder (Haaretz, 9. september 2005). De 10 hovedterminaler inkluderer 2 i Bethlehem Governorate, som er: Mazmuria Terminal oest for Bethlehem City, og Rachel’s Terminal ved den nordlige indgang til Bethlehem City. De 10 hovedterminaler kontrollerer, naar de er faerdigbyggede, bevaegelsesfriheden for mere end 2 millioner palaestinensere. 5 af disse terminaler vil vaere handelsterminaler.

 

Udover de 2 hovedterminaler i Bethlehem Governorate (Rachel’s og Mazmuria) er endnu 4 passager enten planlagt eller under opbygning. Den foerste i Al Khader-landsbyen, vest for Bethlehem City. Den anden er i Jab’a-landsbyen, sydvest for Bethlehem City. Den tredje er ved indgangen til Al Walajeh-landsbyen, nordvest for Bethlehem City. Den fjerde er paa jorden ved Um Salamuna, syd for Bethlehem City. Det foelgende er en beskrivelse af disse terminaler og passager:

  • Rachel’s terminal ved den nordlige indgang til Bethlehem – Status: Operationel: Blev indviet den 15 november, 2005. Folk, der ankommer til/forlader Bethlehem/Jerusalem, gaar igennem strenge sikkerhedstjek med sikkerhedsmetoder anvendt af de israelske styrker i terminalen. Denne terminal er for palaestinensere med specielle tilladelser, givet af den israelske civil administration, der giver adgang til Jerusalem. Den er ogsaa for turister og folk med diplomatiske opgaver eller religioese missioner.

  • Mazmuria handelsterminal ved den oestlige indgang til Bethlehem – Status: Faerdigbygget: Denne terminal vil forbinde Governoraterne paa den sydlige del af Vestbredden med dem i den nordlige del.

  • Al Jab’a handelsterminal – Status: I planlaegningsfasen: Vil erstatte det nuvaerende Al Jab’s checkpoint, som ligger vest for landsbyen, taet paa 1949 Armistice Line (Den groenne Linie).

  • Al Khader passagen – Status: Under opbygning: Vil forbinde landsbyerne i landdistrikterne vest for Bethlehem (Battir, Husan, Nahalin, Wadi Fukin og Al Walajeh), som vil blive isoleret paa den vestlige side af muren, med Al Khader-landsbyen og resten af Bethlehem Governorate paa den oestlige side af adskillelses-muren.

  • Al Walajeh terminalen – Status: I planlaegningsfasen: Vil kontrollere Al Walajehs indbyggeres adgang til og fra landsbyen. Terminalen er en del af planen med den israelske adskillelses-mur, da denne er bestemt til at omringe landsbyen paa den nordlige, oestlige og vestlige side, mens den sydlige side vil blive afspaerret af by-pass road, 436, som forbinder Har Gilo-bosaettelsen med Vestjerusalem.

  • Um Salamuna terminalen – Status: I planlaegningsfasen: Planen for Um Salamuna terminalen er, at den skal fungere som en hjaelp til den israelske politik om at stramme grebet om palaestinensernes bevaegelsesfrihed og deres adgang til deres landbrugsjord. Men herudover skal den ogsaa fungere som en kommerciel terminal, som leder til en alternativ vej for lastbiler, saa de kan undgaa at bruge bosaetternes bypass road, 60. Map 3

Israelernes nye plan for Bethlehem Governorate

1- To bosaettelser naer ved Har Homa

Hovedplanen, udtaenkt af det israelske Jerusalem Municipality (Master Plan Jerusalem 2000), indikerer tilstedevaerelsen af to nye bosaettelser i naerheden af Har Homa i Bethlehem Governorate. Den ene til den sydoestlige side, og den anden til den nordvestlige. Disse nye bosaettelser vil have et formodet areal paa 1080 dunums. Hovedplanen indikerer ogsaa, at det beboede omraade i Har Homa er planlagt til naa et areal paa 1410 dunums. Det er en udvidelse paa 350%, da dets areal i dag er paa 400 dunums. Har Homa og de nye bosaettelser er planlagt til at omfatte 2500 dunums land. Map 4

 

2- Giv’at Yael-bosaettelsen

I juni 2004, annoncerede den israelske regering opbygningen af en ny israelsk bosaettelse i Al Walajeh-landsbyen, nordvest for Bethlehem. Planen udtrykker visionerne for opbygningen af ”Giv’at Yael”-bosaettelsen paa 2,000 dunums palaestinensisk jord. Hermed vil der blive bygget mere end 13,200 huse, som kan huse 55,000 ulovlige israelske bosaettere. Denne bosattelse vil fysisk faerdiggoere ringen af bosaettelser, som adskiller Governoratet fra Jerusalem, og omringer Bethlehem. Denne ring vil starte ved Har Homa, fortsaette til Gilo og Har Gilo, forbindes med den planlagte Giv’at Yael, og fortsaette til ”Gush Etzion”-blokken i sydvest. Map 5

 

 

 

3- Rachel’s Tomb-bosaettelsen

Den 3. februar 2005, afslog den israelske hoejesteret en begaering, fremsat af 18 palaestinensiske familier fra Bethlehem og Beit Jalla, imod konstruktionen af en bypass-road, som skal loebe langs adskillelses-muren hele vejen fra Rachel’s (Gilo 300) terminal til Rachel’s Tomb. I foelge israelske kilder, skal vejen lette transporten af religioese joeder til Rachel’s Tomb. En uge senere sagde Miriam Adani, grundlaeggeren og direktoeren for the Kever Rahel Fund, at rettens beslutning var: ”Det foerste skridt paa vejen mod oprettelsen af et joedisk samfund omkring anlaegget ved Rachel’s Tomb.” Dette er citeret fra JPost dagblad den 11. februar, 2005.

 

4- Ush Ghurab-bosaettelsen

Den 8. april, 2008, udtrykte en gruppe israelske hoejrefloejs-aktivister (Under navnet: ”Developing Har Shamuel Settletment”), saavel som bosaettere fra Gush Etzion regional council, deres intention om at konstruere en ny israelsk by paa resterne af den evakuerede israelske militaerbase, ”Ush Ghurab”, eller som det israleske militaer kalder den paa hebraisk, ”Shdema”. Stedet ligger oest for Beit Sahour City. Militaerbasen blev forladt af det israelske militaer den 27. april, 2006, men forblev under kontrol af det israelske militaer, da det ligger i omraade C.  Map 6 

 

 

 

 

 

 

 

Prepared by 
The Applied Research Institute – Jerusalem

Categories: Israeli Plans