معطيات حول التوسع الاستيطاني في قطاع غزة ما بين العام 2001 و 2003

معطيات حول التوسع الاستيطاني في قطاع غزة ما بين العام 2001 و 2003

 


 

Ø¥Ù? Ù?ضÙ?Ø© اÙ?استÙ?طاÙ? Ù?اÙ?Ù?ستعÙ?رات (اÙ?Ù?ستÙ?Ø·Ù?ات) Ù?اÙ?ت Ù?Ù?ا تزاÙ? Ù?Ù? ابرز Ù?ضاÙ?ا اÙ?صراع اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù? اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?. Ø­Ù?Ø« Ø£Ù? إسرائÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ø° Ù?Ù?اÙ?Ù?ا باحتÙ?اÙ? اÙ?ضÙ?Ø© اÙ?غربÙ?Ø© Ù? Ù?طاع غزة عاÙ? 1967, دأبت عÙ?Ù? Ø¥Ù?شاء Ù?بÙ?اء اÙ?Ù?ستعÙ?رات Ù?Ù? اÙ?ضÙ?Ø© اÙ?غربÙ?Ø© Ù? Ù?طاع غزة Ù?Ù? سÙ?اسة Ù?برÙ?جة راÙ?Ù?Ø© Ø¥Ù?Ù? تعزÙ?ز Ù?جÙ?دÙ?ا عÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?أرض Ù?اÙ?Ù?ضاء عÙ?Ù? Ø£Ù? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?Ù?اÙ? اÙ?دÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?ستÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?تصÙ?Ø© جغراÙ?Ù?ا Ù?اÙ?Ù?ستداÙ?Ø© اÙ?تصادÙ?ا.

 

Ù? باÙ?رغÙ? Ù?Ù? Ù?رارات اÙ?شرعÙ?Ø© اÙ?دÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?جÙ?س اÙ?Ø£Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?Ù? Ù?خصÙ?صا Ù?رار 446 اÙ?صادر Ù?Ù?22 آذار Ù?Ù? اÙ?عاÙ? 1979 Ù?اÙ?راÙ?ضة Ù?سÙ?اسة اÙ?استÙ?طاÙ? Ù?Ù? اÙ?أراضÙ? اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?اÙ?عربÙ?Ø© اÙ?Ù?حتÙ?Ø© Ù?اÙ?تÙ? تعتبر بÙ?اء اÙ?Ù?ستعÙ?رات Ù?Ù? اÙ?أراضÙ? اÙ?Ù?حتÙ?Ø© عÙ?Ù?ا غÙ?ر Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?خرÙ?ا Ù?اضحا Ù?Ù?أعراÙ? Ù?اÙ?Ù?Ù?اثÙ?Ù? اÙ?دÙ?Ù?Ù?Ø©, Ø¥Ù?ا Ø£Ù? إسرائÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ø° اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù? Ù?احتÙ?اÙ?Ù?ا اÙ?عسÙ?رÙ? Ù?Ù?ضÙ?Ø© اÙ?غربÙ?Ø© Ù?Ù?طاع غزة شرعت Ù?Ù? بÙ?اء اÙ?Ù?ستعÙ?رات ضÙ?Ù? Ù?Ù?ج سÙ?اسÙ? Ù?اضح Ù?Ù? اجÙ? اÙ?سÙ?طرة عÙ?Ù? اÙ?أرض اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?صادرÙ?ا اÙ?طبÙ?عÙ?Ø©.

 

 Ø¨Ù?اء عÙ?Ù? دراسات Ù?اÙ? بÙ?ا Ù?عÙ?د اÙ?أبحاث اÙ?تطبÙ?Ù?Ù?Ø©-أرÙ?ج Ù?Ù? Ø®Ù?اÙ? صÙ?ر اÙ?Ø£Ù?Ù?ار اÙ?اصطÙ?اعÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?تÙ?طة Ù?Ù? Ù?Ù?تصÙ? Ø´Ù?ر Ø£Ù?ار Ù?Ù? اÙ?عاÙ? 2003  Ù?Ù?طاع غزة Ù?تحÙ?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù? Ù?حدة Ù?ظÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?جغراÙ?Ù?Ø© Ù?اÙ?استشعار عÙ? بعد اÙ?تابعة Ù?Ù?Ù?عÙ?د, Ù?Ù?د تبÙ?Ù? Ù?ا Ù?Ù?Ù?:-

 

 ØªØ¨Ù?غ اÙ?Ù?ساحة اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?طاع غزة 362.7 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربعا Ù?تسÙ?طر إسرائÙ?Ù? عÙ?Ù? 116.5 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربÙ?عا Ù?Ù?Ù?اØ? Ø£Ù? Ù?ا Ù?سبتÙ? 32.13% Ù?Ù? Ù?ساحة Ù?طاع غزةØ? Ù?تشÙ?Ù? Ù?Ù?اطÙ? اÙ?سÙ?طرة اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© عدة Ù?ساحات Ù?تداخÙ?Ø© بÙ?ا Ù?Ù?Ù?ا Ù?ساحة Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?ستعÙ?رات Ù?اÙ?تÙ? تشÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?اطÙ? اÙ?صÙ?راء Ù?Ù?ساحة اÙ?Ù?ستعÙ?رات. عدد اÙ?Ù?ستعÙ?رات اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù? Ù?طاع غزة 26 Ù?ستعÙ?رة Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?ا Ø­Ù?اÙ?Ù? 6429 Ù?ستعÙ?ر إسرائÙ?Ù?Ù? Ù?تبÙ?غ Ù?ساحتÙ?ا بحسب تحÙ?Ù?Ù? صÙ?ر اÙ?Ø£Ù?Ù?ار اÙ?صÙ?اعÙ?Ø© اÙ?حدÙ?ثة 27.74 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربعا Ø£Ù? Ù?ا Ù?Ù?ارب 7.64% Ù?Ù? Ù?ساحة Ù?طاع غزة اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© بÙ?Ù?Ù?ا Ù?اÙ?ت Ù?Ù? اÙ?عاÙ?   2001 تساÙ?Ù? 26.6 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربÙ?عاØ? Ù?تتÙ?اجد Ù?عظÙ? اÙ?Ù?ستعÙ?رات Ù?Ù? اÙ?جزء اÙ?جÙ?Ù?بÙ? اÙ?غربÙ? Ù?اÙ?Ø´Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?طاع غزة Ù?اÙ?Ù?جاÙ?ر Ù?ساحÙ? اÙ?بحر اÙ?أبÙ?ض اÙ?Ù?تÙ?سط. Ù?Ù?ا تبÙ?غ Ù?ساحة اÙ?Ù?Ù?اطÙ? اÙ?Ù?سÙ?اة باÙ?Ù?Ù?اطÙ? اÙ?صÙ?راء 15.8 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربعا, Ø£Ù?Ù?Ù?اطÙ? Ø£Ù?اÙ?Ù?Ù?Ø© 58.03 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربعاØ? Ø£Ù?Ù?Ù?اÙ?ع Ø£Ù?عسÙ?رÙ?Ø© 2.42 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربعاØ? Ø£Ù?ا اÙ?Ù?Ù?اطÙ? اÙ?Ù?جرÙ?Ø© Ù?أغراض تÙ?سعÙ?Ø© إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?تبÙ?غ Ù?ساحتÙ?ا 8.43 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?ربعا.

 

Ù?بÙ?غ عدد اÙ?Ù?رÙ? Ù?اÙ?Ù?دÙ? اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù? Ù?طاع غزة 42 Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?ا Ø£Ù?ثر Ù?Ù? 1.3 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اطÙ? Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? ضÙ?Ù?Ù?ا 8 Ù?Ø®Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?اجئÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?. Ù?تبÙ?غ اÙ?Ù?ثاÙ?Ø© اÙ?سÙ?اÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© بحسب Ù?Ù?اطÙ? اÙ?سÙ?طرة 5400 شخص/Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترÙ?ربع Ø£Ù? Ø£Ù?بر بÙ?Ù?دار 100 Ù?رة باÙ?Ù?Ù?ارÙ?Ø© Ù?ع اÙ?Ù?ثاÙ?Ø© اÙ?سÙ?اÙ?Ù?Ø© اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?اطÙ? اÙ?تÙ? تسÙ?طر عÙ?Ù?Ù?ا إسرائÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?طاع غزة Ø­Ù?Ø« تبÙ?غ 55 شخص/Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترÙ?ربع.

 

 Ù?Ù?د Ø´Ù?د Ù?طاع غزة Ù?Ù?Ø° اÙ?عاÙ? 2001 تÙ?سعا Ù?ا Ù?ستÙ?اÙ? بÙ? Ù?Ù? Ù?ساحة اÙ?Ù?ستعÙ?رات اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø©Ø? Ù?Ù?Ù? Ù?حاÙ?ظة Ø´Ù?اÙ? غزة (جباÙ?Ù?ا) Ù?اÙ?ت اÙ?Ù?ستعÙ?رات اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?اÙ?Ø© عÙ?Ù? اÙ?أراضÙ? اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© تشÙ?Ù? Ù?ا Ù?ساحتÙ? 2736.5 دÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? اÙ?عاÙ? 2001 بÙ?Ù?Ù?ا اتسعت رÙ?عة Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?ساحة Ù?تصبح 3055.7 دÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù? اÙ?عاÙ? 2003 Ø£Ù? بزÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 319.2 دÙ?Ù?Ù?ا Ù?بÙ?سبة Ù?ئÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?دارÙ?ا 11.6%. Ù?سجÙ?ت اÙ?Ù?ستعÙ?رات Ù?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?حاÙ?ظة Ù?سبة زÙ?ادة Ù?Ù? Ù?ساحاتÙ?ا Ù?اÙ?آتÙ?: Ù?ستعÙ?رة دÙ?جÙ?ت Ù? Ù?Ù?Ù?ع دÙ?جÙ?ت 83.26 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 14% Ø?Ù?ستعÙ?رة Ø¥Ù?Ù? سÙ?Ù?اÙ? 101.87 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 22.7%Ø? Ù?ستعÙ?رة Ù?Ù?ساÙ?Ù?ت Ù? Ù?Ù?Ù?ع Ù?Ù?ساÙ?Ù?ت 134.02 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة  11.8% .

 

Ø£Ù?ا Ù?ستعÙ?رة Ù?تسارÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?اÙ?Ø© عÙ?Ù? أراضÙ? Ù?حاÙ?ظة غزة, Ù?Ù?د ازدادت Ù?ساحتÙ?ا بÙ?Ù?دار 20.03 دÙ?Ù?Ù? Ù?تصÙ? Ø¥Ù?Ù? 1566.25 دÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? عاÙ?  2003, Ø£Ù? بÙ?سبة زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 1.3%.

Ù?Ù?Ù? Ù?حاÙ?ظة خاÙ? Ù?Ù?Ù?س اÙ?Ù?اÙ?عة جÙ?Ù?ب Ù?طاع غزةØ? Ù?اÙ? Ù?Ù?اÙ? زÙ?ادة Ù?Ù? Ù?ساحة اÙ?Ù?ستعÙ?رات Ù?Ù?Ø° عاÙ? 2001 Ù? باÙ?تحدÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?ستعÙ?رات اÙ?تاÙ?Ù?Ø©: Ù?ستعÙ?رة بÙ?دÙ?Ù?ا زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 6.94 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 0.2%Ø? Ù?ستعÙ?رة جاÙ? اÙ?ر  زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 11.56 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 1.18 %, Ù?ستعÙ?رة جاÙ?اÙ? تاÙ? زÙ?ادÙ? Ù?Ù?دارÙ?ا  12.69 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 0.66%, Ø´Ù?اطÙ?Ø¡ غزة زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا  4.86 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 1.65%, Ù?ستعÙ?رة Ù?Ù?ار Ù?اÙ?  زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 5.43 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 0.02%, Ù?ستعÙ?رة Ù?Ù?راج  زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 100.07 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 9%, Ù?ستعÙ?رة Ù?Ù?تسار Ù?ازاÙ?Ù? زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 475.87 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 24.2%, Ù?ستعÙ?رة Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? دÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù? زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا  29.55 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 1.55%, اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ø´Ù?اÙ?Ù?Ø© اÙ?غربÙ?Ø© Ù?Ù?تسار Ù?ازاÙ?Ù? زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا  73.55
دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة 32.1% Ù?Ù?اÙ?ت اÙ?زÙ?ادة Ù?Ù? Ù?ساحة Ù?ستعÙ?رات Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?حاÙ?ظة  720.52 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة Ù?Ù?دارÙ?ا  4.5% Ù?ا بÙ?Ù? عاÙ?Ù? 2001 Ù? 2003.

 

Ø£Ù?ا Ù?Ù? Ù?حاÙ?ظة رÙ?Ø­ اÙ?Ù?اÙ?عة جÙ?Ù?ب Ù?طاع غزة,  Ù?Ù?د بÙ?غت اÙ?زÙ?ادة Ù?Ù? Ù?ساحة اÙ?Ù?ستعÙ?رات 29.43 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 0.5% Ù?Ù?Ø° عاÙ? 2001Ø? Ù?باÙ?تحدÙ?د Ù?Ù? Ù?ستعÙ?رة بÙ?ئات سادÙ?Ù? Ø­Ù?Ø« بÙ?غت اÙ?زÙ?ادة Ù?Ù? اÙ?Ù?ساحة 5.43 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة زÙ?ادÙ? Ù?Ù?دارÙ?ا  0.37%, Ù? Ù?Ù?Ù?ع بÙ?ئات سادÙ?Ù? اÙ?جدÙ?د 7.49 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 1.7% Ù?راÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?  16.51 دÙ?Ù?Ù? بÙ?سبة زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 1.5%.  

Ù?بذÙ?Ù? Ù?اÙ? اÙ?زÙ?ادة اÙ?إجÙ?اÙ?Ù?Ø© Ù?Ù? Ù?ساحة اÙ?Ù?ستعÙ?رات اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù? Ù?طاع غزة Ù?ا بÙ?Ù? عاÙ?Ù? 2001 Ù?2003 تÙ?Ù?Ù? Ù?د Ù?صÙ?ت اÙ?Ù? 1089 دÙ?Ù?Ù?ا بÙ?سبة زÙ?ادة Ù?Ù?دارÙ?ا 4.1%.

 

اÙ?جدار اÙ?Ù?اصÙ? Ù?Ù? Ù?طاع غزة:-

 

Ù?Ù?Ù? Ù?دÙ?Ù?Ø© رÙ?Ø­ Ù?Ù? Ù?طاع غزة تÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?ات اÙ?احتÙ?اÙ? اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù? بتÙ?Ù?Ù?Ø° جدار إسÙ?Ù?تÙ? عازÙ? آخر بطÙ?Ù? Ù?زÙ?د عÙ? 7 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترات Ù?بارتÙ?اع 8 Ø£Ù?تار عÙ?Ù? أراضÙ? Ù?طاع غزة عÙ?Ù? غرار اÙ?جدار اÙ?Ø°Ù? تÙ?Ù?Ù? إسرائÙ?Ù? بتÙ?Ù?Ù?Ø°Ù? حاÙ?Ù?ا Ù?Ù? اÙ?ضÙ?Ø© اÙ?غربÙ?Ø©. Ù?Ù?د تÙ? Ø¥Ù?شاء Ù?Ù?طعا Ù?Ù?Ù? بطÙ?Ù? 1.7 Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ترا Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?سÙ?اة باÙ?شرÙ?Ø· اÙ?حدÙ?دÙ?. Ù?Ù?ذا اÙ?شرÙ?Ø· اÙ?حدÙ?دÙ? اÙ?Ø°Ù? عرضة Ù?صÙ? Ø¥Ù?Ù? 100Ù?ترا Ù?اÙ?ت اÙ?Ù?Ù?ات اÙ?إسرائÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?د Ù?اÙ?ت بإÙ?اÙ?تÙ? Ù?Ù? Ù?Ù?ت سابÙ? بعد تجرÙ?Ù? Ù?اÙ?Ø© اÙ?أراضÙ? اÙ?زراعÙ?Ø© اÙ?Ù?اÙ?عة ضÙ?Ù? Ù?ذا اÙ?شرط اÙ?Ù?Ù?تد عÙ?Ù? حدÙ?د Ù?طاع غزة Ù?اÙ?تÙ?اع Ù?ا Ù?زÙ?د عÙ?Ù? 750 Ø£Ù?Ù? شجرة Ù?Ø«Ù?رة Ù?Ù? أشجار اÙ?Ø­Ù?ضÙ?ات Ù?اÙ?Ù?Ù?ز Ù?غÙ?رÙ? باÙ?إضاÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? اÙ?بÙ?Ù?ت اÙ?بÙ?استÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?تÙ? Ù?اÙ?ت Ù?Ù?اÙ?Ø© ضÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?ضا Ù?Ù?ا أدÙ? Ø¥Ù?Ù? دÙ?ار Ù?بÙ?ر Ù?Ù? اÙ?بÙ?ئة اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?تدÙ?Ù?ر اÙ?Ù?ضع اÙ?اÙ?تصادÙ? Ù?Ù?سÙ?اÙ? اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?. Ù?ذا Ù?Ù?اÙ? Ù?د تÙ? Ù?دÙ? Ù?ا Ù?زÙ?د عÙ?Ù? 900 Ù?بÙ?Ù? Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?ضا Ù?تشرÙ?د Ù?تÙ?جÙ?ر أصحابÙ?ا اÙ?Ø°Ù? Ù?زÙ?د عددÙ?Ù? عÙ?Ù? 13 Ø£Ù?Ù? Ù?سÙ?Ø© بÙ?دÙ? Ø¥Ù?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?عازÙ?Ø© (اÙ?شرÙ?Ø· اÙ?حدÙ?دÙ?) Ù?اÙ?جدار اÙ?عازÙ? اÙ?Ø°Ù? سÙ?ؤدÙ? Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?صÙ? اÙ?تاÙ? Ù?ا بÙ?Ù? شطرÙ? Ù?دÙ?Ù?Ø© رÙ?Ø­ اÙ?Ù?اÙ?عة عÙ?Ù? اÙ?حدÙ?د اÙ?Ù?صرÙ?Ø© Ù?اÙ?تÙ? أصبحت تسÙ?Ù? برÙ?Ø­ اÙ?Ù?صرÙ?Ø© Ù?رÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?ا Ù?شابÙ? جدار برÙ?Ù?Ù? اÙ?Ø°Ù? Ù?اÙ? Ù?شطر Ù?دÙ?Ù?Ø© برÙ?Ù?Ù? Ø¥Ù?Ù? Ù?دÙ?Ù?تÙ?Ù? Ù?Ø£Ù?Ù?اÙ?Ù?ا Ø¥Ù?Ù? جÙ?Ù?Ù?رÙ?تÙ?Ù? Ù?اÙ?Ø°Ù? تÙ?ت إزاÙ?تÙ? بعد تÙ?Ø­Ù?د اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ?Ù?تÙ?Ù?.  اÙ?ظر اÙ?خارطة

 

 
Ø¥Ù? إسرائÙ?Ù? بسÙ?استÙ?ا اÙ?Ù?تبعة تجاÙ? اÙ?أرض اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?اÙ?شعب اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?راÙ?Ù?Ø© Ø¥Ù?Ù? تعزÙ?ز اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?صÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?أرض Ù?تجاÙ?Ù?Ø© Ø­Ù?Ù?Ù? اÙ?شعب اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? اÙ?عÙ?Ø´ اÙ?Ù?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ø­Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?عة Ù?Ù? اÙ?عÙ?دة Ù?Ø¥Ù?اÙ?Ø© اÙ?دÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?ستÙ?Ù?Ø© Ù?عاصÙ?تÙ?ا اÙ?Ù?دس اÙ?شرÙ?Ù? Ù?اÙ?تÙ? Ù?صت عÙ?Ù?Ù?ا Ù?رارات اÙ?شرعÙ?Ø© اÙ?دÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?اضح عÙ?Ù? اÙ?تÙ?اÙ? إسرائÙ?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?أعراÙ? اÙ?دÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?خرÙ? Ù?اضح Ù?Ù?اÙ?Ø© اÙ?اتÙ?اÙ?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?Ù?عة بÙ?Ù?Ù?ا Ù?بÙ?Ù? اÙ?سÙ?طة اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?سطÙ?Ù?Ù?Ø©.

 
 Categories: Settlement Expansion